IPORS


WIPO


FTSNS


O nama

OSNOVNI POKAZATELjI O AKTIVNOSTI 
SAVEZA PRONALAZAČA VOJVODINE


Savez pronalazača Vojvodine je dobrovoljna, nevladina strukovna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja pronalazača, njihovih udruženja i drugih organizacija osnovanih po teritorijalnom ili strukovnom principu.
Savez se bavi javnim i stručnim pitanjima,ciljevima i interesima u oblasti pronalazaštva,naučno - istraživačke i inovacione delatnosti.
Članovi smo Saveza pronalazača Srbije i Svetske organizacije pronalazača(IFIA) 
Predsednik Skupštine Saveza je prof.dr Ilija Ćosić.
Predsednik Upravnog odbora Saveza je Anđelko Glavašević.

Ciljevi i zadaci Saveza su: 

- organizovanje i aktivnost inovatora, pronalazača,njihovih udruženja i drugih fizičkih i pravnih lica zainteresovanih za izgradnju i unapređenje inovacione politike,sistema i uslova koji omogućuju brže stvaranje, razvoj i primenu inovacija i pronalazaka koji su rezultat efikasnijeg korišćenja domaćeg znanja i potencijala;
- podsticanje,razvijanje i popularizacija pronalazaštva i inventivnog stvaralaštva;adekvatno vrednovanje i jačanje društvenog ugleda i statusa pronalazača;

- stručna pomoć i podrška pronalazačima i svim drugim nosiocima prava intelektualne svojine u vezi sa pravnom zaštitom,procenom vrednosti pronalazačkog i autorskog dela, bržoj realizaciji i ostvarivanju naknade za njihovo ekonomsko iskorišćavanje; i
- razvijanje sklonosti za pronalazaštvom i inovacionim delatnostima posebno kod mladih;
- prati najnovija dostignuća u obasti intelektualne svojine,i inovacionoj delatnosti i pronalazaštvu u zemlji i svetu; 
- pokreće i podstiče aktivnosti od javnog značaja za bržu primenu inovacionih dostignuća i pronalazaka u proizvodne i uslužne delatnosti;
- organizuje različite oblike prezentacije i popularizacije inovacionog stvaralaštva i pronalazaštva;
- organizuje stručne skupove u oblasti inovacione delatnosti, pronalazaštva i intelektualne svojine
- kod dece,omladine i drugih kategorija građana razvija i jača interesovanje za inventivno stvaralaštvo,pronalazaštvo i tehničku kulturu;
- organizuje promocije,izložbe i druge manifestacije u oblasti inovacija i pronalazaštva i stvaralaštva mladih u zemlji i inostranstvu;
- izdaje publikacje,kataloge,knjige i drugu popularnu literaturu iz oblasti inovacija,pronalazaštva i intelektualne svojine;
- podstiče aktivnost na realizaciji pronalazaka i inovacionih rešenja koja doprinose većoj zaštiti životne sredine,racionalizaciji i povećanju energetske efikasnosti i bržoj primeni i razvoju alternativnih izvora energije; 
- zajedno sa obrazovnim i drugim ustanovama organizuje edukaciju, takmičenja, smotre, kreativne radionice i druge oblike aktivnosti tehničkog stvaralaštva,inovacija i pronalazaštva,radi masovnog uključivanja dece i omladine;
- razvija i podstiče saradnju sa fakultetima, institutima, inovacionim centrima i primenu naučno-istraživačkog pristupa u ispitivanju i verifikaciji pronalazačkih i inovacijskih rešenja;
- pruža pomoć i usluge u vezi zaštite,plasmana i realizacije prava i predmeta intelektualne svojine; i
- zajedno sa drugim naučnim i stručnim organizacijama izrađuje studije, tehno- ekonomske analize, investicione programe,elaborate i projekte u vezi sa realizacijom inovacijskih i pronalazačkih rešenja.


Neki konkretne akcije i rezultati:


Svojim delovanjem u saradnji sa pronalazačkim organizacijama u opštinama Vojvodine,Regionalnim privrednim komorama, privrednim organizacijama, obrazovnim i naučnim institucijama, ostvario je značajnu društvenu ulogu u afirmaciji i razvoju pronalazaštva i inovacijske delatnosti u Vojvodini i u našoj zemlji,

Pruža pravne i druge stručne savete i usluge na izradi tehničke dokumentacije za zaštitu prava intelektualne svojine (patent, mali patent, model, žig i dr.),kao i pomoć u realizaciji i transferu pronalazaka,

Izrada tehno – ekonomskih analiza i investicionih programa i biznis planova za pojedine inovacije i pronalaske,

Organizacija nastupa naših pronalazača i mladih talenata na međunarodnim takmičenjima i sajmovima inovacija u Briselu, Pitsburgu, Ženevi, Nirnbergu, Brnu, Sofiji, Moskvi, Plovdivu, Varni, Budimpešti, Barseloni,Seulu-J.Koreja,Jaši-Rumunija,Banjaluci,Zgrebu,Iloku,Skoplju i dr;

Organizator i suorganizator više domaćih i međunarodnih simpozijuma i naučnih skupova na temu intelektualne svojine, inovacija, pronalazaštva i korišćenja patentnih informacija u tehnološkom razvoju, alternativni izvori energije,energetska efikasnost,zaštita životne sredine i sl.

Izdato je desetine publikacija, kataloga, zbornika radova na srpskom i engleskom jeziku iz oblasti inventivne delatnosti,
Izdate knjige: «Put u inovacijsko društvo»,»Međunarodni vodič za pronalaske»,»Nova Teslina biografija»,»Tesla počasni građanin Novog Sada»,»12 oktobar-Teslin najdraži dan u životu»i dr.

Mnogi naši pronalazači – članovi nosioci su najviših mđunarodnih priznanja za inovacijska dostignuća na najvećim smotrama pronalazaštva u svetu,

Savez je za svoju aktivnost, afirmisanje i razvoj pronalazaštva u zemlji i regionu nagrađen visokim međunarodnim priznanjima od institucija i organizacija u Evropi,Americi,Rusiji,WIPO-Svetska organizacija za intelektualnu svojinu,IFIA-Svetska organizacija pronalazača i dr.,

Posebno priznanje je nagrada WIPO – velika zlatna medelja, koja je ustanovljena pre 10 godina i svake godine se dodeljuje na Tesla festu za izuzetan pronalazak,

Jedan od najuspešnijih programa koji se realizuje u organizaciji Saveza pronalazača Vojvodine, je Međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla fest,koji ove godine slavi 25-ti jubilej, čiji su pokrovitelji: Republička i Pokrajinska Vlada, Zavod za intelektualnu svojinu Srbije, Grad Novi Sad i Savez pronalazača Srbije

.

Predsednik Upravnog odbora
Anđelko Glavašević